Regulamin konkursu filmowego

"Gmina Chmielnik okiem Młodych"

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Strefa Kultury Młodzieżowej przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku. Konkurs organizowany jest w ramach projektu "Obieżyświat".

CELE KONKURSU

TEMAT KONKURSU

Organizatorzy konkursu czekają na filmy, których tematem będzie życie w gminie widziane oczyma uczniów, czyli jak młodzież postrzega swoją gminę, jakie są jej walory i unikatowe miejsca.

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkających w gminie Chmielnik.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - uczniowie klas gimnazjalnych,

II kategoria - uczniowie klas ponadgimnazjalnych.

Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).

Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.

Uczestnicy konkursu przedstawiają jedną pracę konkursową, której czas mieści się w przedziale 2-4 min.

Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż).

Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, wartość merytoryczna, technika.

Przesłane filmy zostaną obejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji.

ZGŁOSZENIA

Prace konkursowe należy składać do 30 kwietnia 2019r. na adres mailowy: grupaskm@gmail.com lub zgłosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku.

Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

KOMISJA KONKURSOWA

Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 22.05.2019 r.

PRAWA AUTORSKIE

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania i kopiowania filmów, do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadesłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.

Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku - zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.

Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.