Konkurs fotograficzy - Pogranicze w obiektywie

Dodano: 2020-06-04

Miłośników fotografii zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym - Pogranicze w obiektywie. Jego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Konkurs potrwa do 30 września 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą POGRANICZE W OBIEKTYWIE.

 

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w:

Internecie, na stronie:

w dniach 01 maja - 30 września 2020 roku.

 • Po stronie słowackiej informacje o konkursie zostaną zamieszczone na stronie www.svidnik.sk.
 • oraz w placówkach kulturalnych i szkolno-oświatowych znajdujących się na terenie objętym projektem.
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z Facebookiem.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 ? 2020. Partnerem projektu jest Miasto Svidnik.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (?Uczestnik?) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkująca teren województwa podkarpackiego lub Kraju Preszowskiego (Słowacja). Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1;
 • Uczestnik konkursu nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej z tematyką konkursu tj. określonej w księdze PKB pod numerami: 73.11.Z oraz 74.20.Z
  ("Działalność agencji reklamowych" oraz "Działalność fotograficzna")
 • wykonanie zdjęcia lub zdjęć w co najmniej jednej z ustalonych kategorii konkursowych: Świadectwo Historii, Wydarzenie kulturalne, Przyroda Pogranicza, Twarze Pogranicza ? portret (nie więcej niż 3 zdjęcia w każdej z kategorii konkursowych);
 • przekazanie Organizatorowi do dnia 30.09.2020 zdjęć w formie cyfrowej w jakości 300dpi na adres mailowy konkurs@powiat.rzeszow.pl w terminie zgodnym z § 1 pkt 3.

 

 

§ 3

CELE KONKURSU

 

 • promowanie uzdolnionych ludzi z terenu objętego projektem;
 • rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • ukazanie wartości terenu pogranicza na wielu płaszczyznach

 

§ 4

NAGRODY

 

 

 1. W konkursie przewidziano cztery równorzędne nagrody główne - po jednej dla każdej z konkursowych kategorii. Nagrodami dla zdobywców pierwszego miejsca będą profesjonalne kamerki sportowe. Zwycięskie zdjęcia zostaną wykorzystane również do projektów promocyjnych koszulek. Nagrodami dla zdobywców drugiego miejsca będą półprofesjonalne kamerki sportowe, zaś laureaci III miejsca otrzymają drony.
 2. Prace z miejsc I-III w każdej kategorii zostaną wydane w formie kalendarza planszowego, który zaopatrzony w niezbędne ologowanie i opisy stanowić będzie element promocyjny projektu.
 3. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas podsumowującego projekt wernisażu (termin zostanie ustalony przez Organizatora) oraz wydane w formie publikacji papierowej (folder promocyjny) i opatrzone odpowiednim komentarzem w języku polskim i słowackim.
 4. W konkursie przewidziano również wyróżnienia (łącznie 12 wyróżnień ? ilość wyróżnień w poszczególnych kategoriach uwarunkowana będzie poziomem nadsyłanych prac). Wyróżnienia oraz nagrody za nie przynawane będą rodzielane wg atrakcyjności ocenionych zdjęć tj. I wyróżnienie w poszczególnych kategoriach zostanie nagrodzone lornetką, II wyróżnienie zostanie nagrodzone ramką cyfrową. Ponadto wszystkie wyróznienia zostaną nagrodzone statywami fotograficznymi oraz publikacjami o tematyce FOTO/VIDEO.
 5. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą przedstawiciele obu stron realizujących projekt. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez stronę www Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, serwis Facebook, stronę www Miasta Svidnik na Słowacji oraz mailowo w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@powiat.rzeszow.pl w terminie nie później niż 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do odbioru nagrody.
 9. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu podczas eventu ? wernisażu, który odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Ogranizatora (nie później niż 31.10.2020 r.)
 10. W przypadku niemożności uczestnictwa w planowanym rozdaniu nagród, otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 11. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
 12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Formularze zgody stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 1. W przypadku udostępnienie pracy zawierającej dane osobowe (w tym wizerunek) innej osoby, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dopełnić wszystkich obowiązków związanych z prawem pozyskania, a następnie przekazania wizerunku Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie, oraz przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.powiat.rzeszow.pl oraz www.svidnik.sk.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zał. nr 1

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 178671456, adres e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl.
 3. Dane osobowe uczestników, laureatów, wyróżnionych, opiekunów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu pod nazwą POGRANICZE W OBIEKTYWIE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, w celach podatkowych (dotyczy laureatów i wyróżnionych) ? jeżeli występują obowiązki podatkowe. Konkurs jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. Partnerem projektu jest Miasto Svidnik.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 6. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane okres realizacji projektu, okres trwałości projektu, a następnie przechowywane przez okres określony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz przepisów w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Uczestnikom konkursu (w przypadku nieletnich ? ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. ograniczenia przetwarzania danych
  3. wniesienia sprzeciwu,
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

 1. Uczestnikom konkursu (w przypadku nieletnich - ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników (w przypadku nieletnich - ich opiekunów prawnych).
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.