Nowe zasady obowiązujące w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Dodano: 2020-06-09

PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego W Chmielniku
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego Covid - 19

obowiązujące od dnia 15.06.2020 roku.

 

 • Od dn. 15.06.2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku organizowanych przez GBP w Chmielniku.
 • Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go animatorowi kultury przed rozpoczęciem 1-szych zajęć. Oświadczenie  dostępne będzie u animatora kultury przed rozpoczęciem zajęć.
 • Wszystkie osoby wchodzące do budynku CPDK mają obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.
 • Wszystkie osoby przebywające w CPDK powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 • Podczas przebywania w CPDK wszystkie osoby zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust przy pomocy  maseczki lub przyłbicy. Maseczki mogą być ściągane na czas zajęć.
 • Na terenie CPDK należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników.
 • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące mogą wchodzić 
  z dziećmi wyłącznie do korytarzy z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem oraz w odstępie
  2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy  przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące nie mogą przebywać w budynku podczas zajęć.
 • Dopuszczalny  limit osób w sali  tanecznej - 12 osób plus 1 osoba prowadząca (10m2) dopuszczalny limit w sali plastycznej   - 12 osób plus 1 prowadząca (4m2)
 • Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
 • Po każdych zajęciach  dezynfekuje się powierzchnie  dotykowe  - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
 • Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Przerwa między  zajęciami podczas której wykonywana jest dezynfekcja i wietrzenie trwa 20  minut.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 • Uczestnicy nie mogą przynosić do CPDK niepotrzebnych przedmiotów, napojów i posiłków.
 • Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczestnicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Uczestniczą mogą przebywać budynku CPDK  tylko w czasie przeznaczonym na zajęcia.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium). Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z CPDK.
 • Zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo.
 • Na zajęcia taneczne, rekreacyjne i sportowe należy przyjść w strojach sportowych. Obowiązuje obuwie zmienne. Ubrania lub buty można pozostawić w szatni zapakowane w reklamówkę i zawieszone
  w wyznaczonych miejscach.
 • Procedury obowiązują do odwołania.