Konkurs plastyczny na plakat promujący szczepienia

Dodano: 2021-07-21

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat, kóry będzie promował szczepienia rodziny, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik. Wszelkie niezbędne szczegóły zawiera poniższy regulamin.

Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19 pod Patronatem Wójta Gminy Chmielnik

#Szczepimysię


1.I. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
2.II. Cele konkursu:
- zachęcenie do szczepień przeciwko Covid19 poprzez wykonanie plakatów- prac plastycznych przez rodziny, dzieci młodzież
- przedstawienie obiektywnej informacji o szczepieniach wynikającej z badań medycznych oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień
- rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez uświadomienie,że szczepienia są procedurą bezpieczną
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
1.III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany jest do rodzin, dzieci i młodzieży z Gminy Chmielnik
I kategoria - rodzinna (dzieci 3-6lat) wraz z rodzicami
II kategoria - dzieci w wieku od 7do 11lat
III kategoria - dzieci w wieku 11 do 14 lat
IV kategoria młodzież w wieku do 18 lat
- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane
- prace należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku do dnia 06.08.2021 r.
- prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, telefon kontaktowy
UWAGA! do każdej pracy należy załączyć podpisane przez rodziców / opiekunów formularze:
- "Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie"
- "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych"
IV. Zakres tematyczny
- w konkursie należy wykonać indywidualnie autorską pracę plastyczną o tematyce związanej
z promocją szczepień przeciwko COVID-19
- forma plastyczna wykonania pracy ? malarska lub rysunkowa
- format pracy A3 (duży blok rysunkowy)
1.V. Kryteria oceny prac konkursowych:
- związek pracy z tematyką konkursu
- pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy
- oryginalność i estetyka pracy
VI. Rozstrzygnięcie konkursu.
O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
VII. Pozostałe ustalenia
1. Podpisana przez rodziców / opiekunów uczestnika konkursu zgoda na udział w konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
4. Prace niekompletnie opisane oraz bez zgody osoby dorosłej lub rodzica/opiekuna dziecka nie będą brane pod uwagę w ocenie.
5. Prace złożone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu, nie będą zwracane i mogą być publikowane, m.in. na stronie internetowej Gminy Chmielnik lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku
6. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.