Ogłaszamy konkurs grantowy Giełda Pomysłów

Dodano: 2022-02-14

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku ogłasza KONKURS NA ODDOLNE INICJATYWY SPOŁECZNE  "GIEŁDA POMYSŁÓW".
Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Maker Space Blisko Biblioteki", w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. 
Blisko /Biblioteka/Lokalność/Inicjatywy/Społeczność/Kooperacja/Oddolność
Termin naboru zgłoszeń do konkursu: od 15 lutego do 15 marca 2022 roku do godz. 16:30.

REGULAMIN KONKURSU

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Organizator - Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Program - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Zadanie - "GIEŁDA POMYSŁÓW"

Wnioskodawcy - osoby, których projekty zostaną wybrane w ramach konkursu "Giełda pomysłów" oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025.

CELE KONKURSU

1. Promowanie kultury na terenie Gminy Chmielnik przy użyciu projektów edukacyjno - animacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych.
2. Odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w gminie Chmielnik.
3. Integrowanie lokalnej społeczności oraz nawiązywanie lokalnych partnerstw.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest działaniem w ramach projektu "Maker Space BLISKO Biblioteki" realizowanym przez Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025
2. Regulamin określa zasady konkursu pn. "Giełda pomysłów" na realizację oddolnych projektów edukacyjno - animacyjnych z inicjatywy społeczności lokalnej.
3. Przeznaczona kwota na realizację zwycięskich inicjatyw w ramach konkursu wynosi 20 800 zł.
4. W ramach konkursu wybrane i zrealizowane zostaną 3 projekty edukacyjno - animacyjne z inicjatywy społeczności lokalnej.
Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu do 7 000 zł.
5. Projekty zostaną zrealizowane przez wnioskodawców w ścisłej współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku.
6. Projekty edukacyjno ? animacyjne z inicjatywy społeczności lokalnej, o których mowa w regulaminie to działania, które muszą zostać zrealizowane w terminie od 1 lipca 2022 roku do 15 października 2022 roku.
7. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Gminie Chmielnik.
2. Pomysły, inicjatywy mogą zgłaszać:
osoby indywidualne pełnoletnie
a) grupy nieformalne (min. 2 osoby ze wskazaniem przedstawiciela)
b) szkoły (działania muszą być zrealizowane w godzinach poza szkolnych, nie na lekcjach)
c) stowarzyszenia
d) koła gospodyń wiejskich
e) Ochotnicza Straż Pożarna
3. Projekty muszą być zrealizowane na terenie gminy Chmielnik w terminie od 1 lipca do 15 października 2022 roku.
4. Pomysł wnioskodawcy może obejmować jedno wydarzenie edukacyjno - animacyjne lub cykl np. warsztatów tematycznych.
5. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zwycięskiego projektu to 7 000 zł.
6. W ramach projektów mogą być pokrywane koszty m.in. warsztatów, wystaw, pikników, spotkań, prezentacji i materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez osobiste złożenie projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku, Chmielnik 50, 36- 016 Chmielnik.
8. Termin naboru zgłoszeń do konkursu: od 15 lutego do 15 marca 2022 roku do godz. 16:30.
UWAGA! Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Jeden wnioskodawca do konkursu może zgłosić tylko jedną inicjatywę.
Osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej, stowarzyszenia nie mogą zgłaszać kolejnej/innej inicjatywy jako osoba indywidualna.
10. Strony (Organizator i Wnioskodawca) ustalają następujące warunki wydatkowania środków:
- Wszystkie dokumenty księgowe będą wystawiane na Gminną Bibliotekę Publiczną w Chmielniku.
- Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu są dokonywane w formie przelewu na podstawie poprawnie dostarczonego przez wnioskodawcę dokumentu.
- Wnioskodawcy przekazują do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku rachunki i faktury w terminie 3 dni od daty wystawienia, min. 7 dni przed terminem płatności.
11. Wnioskodawcy otrzymają od Organizatora upoważnienia niezbędne do zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących realizacji zadania.
12. Organizator może wstrzymać przelew płatności w przypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w realizowaniu postanowień niniejszej umowy lub w realizacji zadań, w szczególności w przypadku nieterminowego realizowania zadań, utrudniania kontroli realizacji zadań, dokumentowania realizacji zadań niezgodnie z postanowieniami umowy.
13. W ramach projektów nie przewiduje się dofinansowania bieżących kosztów działalności i wspomagania dotychczasowych działań wnioskodawcy.
14. Zgłoszone w ramach konkursu "Giełda Pomysłów" inicjatywy nie mogą być przedsięwzięciami aktualnie realizowanymi przez wnioskodawcę.
15. Projekty edukacyjno - animacyjne muszą być ogólnodostępne i nieodpłatne dla odbiorców.
16. Projekty edukacyjno - animacyjne muszą uwzględniać możliwość udziału w nich osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami.

WYBÓR PROJEKTOW EDUKACYJNO - ANIMACYJNYCH Z INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1. W celu zapewnienia jak największej przejrzystości decyzji, wybór zwycięskich projektów w ramach konkursu odbędzie się we wskazany niżej sposób.
2. Organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie uczestniczyć
w ocenianiu projektów. W jej skład wejdzie 6 osób:
- Przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku (1 osoba)
- Przedstawiciel Urzędu Gminy Chmielnik (1 osoba)
- Przedstawiciel Rady Gminy Chmielnik (1 osoba)
- Przedstawiciel partnerów projektu "Maker Space BLISKO Biblioteki" (1 osoba)
- Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem (1 osoba)
- Przedstawiciel Fundacji Przestrzeń Lokalna (1 osoba)
3. Członkowie Komisji Konkursowej oraz ich najbliższa rodzina (mąż/żona, partner/partnerka, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) nie mogą być liderami/liderkami projektów edukacyjno ? animacyjnych.
4. Komisja Konkursowa podczas oceny projektów weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- potrzebę realizacji projektu dla lokalnej społeczności i jej uzasadnienie
- zaangażowanie w projekt mieszkańców Gminy Chmielnik
- oryginalność, atrakcyjność i innowacyjność projektu
- ułatwienie dostępu do zasobów kultury wszystkim grupom społecznym
5. Szczególnie mile widziane i promowane będą pomysły, które:
- przyczynią się do rozwoju czytelnictwa w naszej społeczności lokalnej
- angażują do udziału w projekcie mieszkańców, którzy nie są aktywni
w życiu kulturalnym gminy
Spełnienie któregokolwiek z tych warunków nie jest koniecznie do udziału w konkursie, ale znacznie zwiększa szansę na wygraną.
6. Każdy z członków Komisji Konkursowej może wskazać trzy projekty edukacyjno - animacyjne. Te, które zbiorą największą liczbę głosów będą realizowane i otrzymają dofinansowanie. Ostateczną decyzję o kwocie dofinansowania podejmie 6 osobowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu
się z wszystkimi zgłoszeniami. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
7. Ogłoszenie oficjalnych wyników nastąpi nie później niż 15 kwietnia 2022 roku.
8. Informacja o zwycięskich projektach edukacyjno - animacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej.
9. Formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne dokumenty do wzięcia udziału w konkursie należy odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku.
10. Istnieje możliwość wysłania regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego na adres e-mail. W razie takiej potrzeby prosimy o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku, tel. 17 229 66 11.

Załącznik Nr 1
WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH KONKURSU "GIEŁDA POMYSŁÓW"

1. Wykaz dotyczy wyłącznie kosztów realizowanych z dofinansowania w ramach instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0.
2. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie), tj. być:
a) niezbędne dla realizacji zadania;
b) efektywne i racjonalne;
c) poniesione i opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie realizacji zadania;
d) udokumentowane;

3. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:

Rodzaj kosztu Uwagi
1. Honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania:
- osób koordynujących zadanie,
- twórców, artystów,
- instruktorów, prelegentów, prowadzących warsztaty i szkolenia,
- za obsługę kampanii promocyjnej,
- redaktorów i autorów tekstów do publikacji towarzyszących - z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu,
- członków jury,
- konferansjerów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, spotkania z artystami),
- tłumaczy,
- pilotów/przewodników,
- opiekunów dzieci i/lub osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w zadaniu,
- pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania (np. sceny, nagłośnienia, oświetlenia, nagrań, strojenia instrumentów),
- za obsługę informatyczną,
- osób przygotowujących ewaluację i dokumentację zadania,
- za obsługę prawną, finansową i księgową zadania.
Koszty finansowane w oparciu o zawarte z wykonawcą przez beneficjenta:
- umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu;
- umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem;
- faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą).

UWAGA! Łączne koszty obsługi prawnej, finansowej i księgowej oraz administracyjnej nie mogą wynosić więcej niż 15% kwoty dofinansowania!

Uwaga! Do obsługi finansowej zadania nie zaliczają się koszty prowadzenia konta i przelewów bankowych!
2. Koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5
oraz § 5 ust. 17 i 18.

Do tej pozycji kwalifikuje się m.in:
- wynajem niezbędnego sprzętu ułatwiającego odbiór dóbr kultury;
- opłata za dodatkową specjalistyczną usługę przewodnicką
(np. audiodeskrypcyjną, migową);
- przygotowanie i wykonanie ścieżek edukacyjnych (np. tyflografik, filmów w PJM/SJM/SKOGN);
- przystosowanie stron internetowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnościami;
- przygotowanie aplikacji mobilnych.
3. Zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania
(np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD/DVD, pendrive, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych.
 Z zastrzeżeniem § 5 ust. 18.

W ramach tej kategorii nie jest możliwe uzupełnianie księgozbiorów bibliotek oraz zakup książek - z wyłączeniem książek zakupionych w ramach projektów edukacyjno-animacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.
Dotyczy również środków do dezynfekcji
oraz środków ochrony osobistej.
 4. Scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania:
- montaż i demontaż/wynajem sceny/powierzchni wystawienniczej na potrzeby zadania,
- wynajem niezbędnego sprzętu
i wyposażenia (np. instrumenty, nagłośnienie, oświetlenie telebimy, rzutniki).
 
5. Scenografia i stroje:
- projekt,
- wykonanie (w tym koszt materiałów),
- wypożyczenie.
Z zastrzeżeniem § 5 ust. 18

Z wyłączeniem zakupu gotowych strojów i obuwia.
6. Koszty podróży/transportu:
- uczestników i osób związanych z realizacją zadania,
- scenografii,
- instrumentów,
- elementów wyposażenia technicznego/sceny.
Honorowanymi dokumentami finansowymi są tu m.in.:
- bilety kolejowe i autobusowe;
- faktura/rachunek za usługę transportową;
- faktura/rachunek za zakup biletów - w przypadku zakupu biletów komunikacji miejskiej;
- faktura za paliwo - w przypadku środka transportu, którym dysponuje beneficjent. Opis faktury powinien dodatkowo zawierać cel podróży i liczbę przejechanych kilometrów;
- umowa użyczenia oraz rozliczenie przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówka) - w przypadku prywatnych środków transportu użyczanych do realizacji zadania;
- faktura/rachunek za parking;
- opłaty za autostrady.
7. Koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych, podsumowujących/ towarzyszących,
stanowiących część zadania.
 Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5.
8. Poligrafia ? projekty graficzne i wydruk materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, stanowiących część zadania
oraz ich dystrybucja.
 Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5.
9. Dokumentacja/rejestracja realizacji zadania
(filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa).
 
10. Zakup biletów dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy,
spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
 
11. Noclegi i wyżywienie dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania. UWAGA! Koszt jednostkowy zakwaterowania ze środków dofinansowania nie może przekroczyć 300 zł/dobę.
12. Niezbędne ubezpieczenia.  
13. Koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, ich kolportaż, zakup czasu antenowego, projekt i prowadzenie strony internetowej zadania, gadżety promujące
zadanie).
Z wyłączeniem opłat za korzystanie z Internetu.
Do tej pozycji kwalifikuje się zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zdania.
14. Zakup praw autorskich lub licencji. Z wyłączeniem licencji na oprogramowanie systemowe
i użytkowe oraz z zastrzeżeniem § 5 ust. 18.
15. Projekt i wykonanie lub zakup statuetek,
dyplomów.
 
16. Koszt wynajęcia obiektów, pomieszczeń, przestrzeni (lokacji) na potrzeby realizacji zadania. Obejmuje opłatę za wynajem lokalu, z wyłączeniem kosztów eksploatacji pomieszczeń (opłaty za media)
i opłat administracyjnych.
17. Koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., ochrony, sprzątania. Z wyłączeniem kosztów opinii i zezwoleń, koniecznych do zorganizowania wydarzenia kulturalnego.