BAŚNIOWI BOHATEROWIE - konkurs plastyczny

Dodano: 2015-03-17

Regulamin konkursu "Baśniowi bohaterowie"

1. Organizatorem gminnego konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikU.

2. Celem konkursu jest:

  • rozbudzenie kreatywności - rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
  • wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych,
  • propagowanie bajek i baśni,
  • popularyzowanie twórczości literackiej,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.

3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej baśniowego, literackiego bohatera.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

5. Zadaniem uczestników jest:

  • wykonanie pracy plastycznej, wykonanej w dowolnej technice (także przestrzennej) przedstawiającej baśniową postać.

6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę do dnia 15 kwietnia 2015 r. Prace należy opisać.

7. Ocenie podlegać będą:

  • ciekawy pomysł, staranne wykonanie.

8. Planuje się przyznanie trzech nagród w postaci książek.

9. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora

11. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).