Historia zespołu

Dodano: 2015-01-30

Inicjatorką powstania w 2005 roku Dziecięcego Zespołu Ludowego Chmielnikckie Kłosy była ówczesna kierowniczka GBP Kazimiera Kędzior. To dzięki jej staraniom i wielkiej miłości do folkloru zespół mógł zaistnieć. W chwili obecnej kierowniczką jest Beata Wojnarowicz-Hondz, instruktorką i choreografem Ewa Rembisz. Przynależność do zespołu ma wpływ na kształtowanie wśród najmłodszych członków społeczności lokalnej właściwych postaw wobec ich małej ojczyzny.
W skład zespołu wchodziło początkowo 38 dzieci, najmłodszy uczestnik miał 6, najstarszy 10 lat, zespół podzielony był na dwie grupy wiekowe. W ciągu 9 lat działalności skład zespołu ulegał zmianie, przybywało uczestników, dlatego powstało cztery grupy, a zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Wraz ze zmniejszeniem liczebności zespołu, próby ograniczono do jednej tygodniowo. Obecnie funkcjonuje dwie grupy zespołowe, łącznie 32 dzieci. Ich wiek waha się od lat 4 do 12 lat. Dodatkowo funkcjonuje grupa reprezentacyjna. Są to najwytrwalsi członkowie zespołu, którzy byli w nim od momentu jego powstania. Nie uczestniczą w próbach systematycznie, ale spotykają się okazyjnie przygotowując układ taneczny, z którym reprezentują Chmielnik przy różnego rodzaju imprezach w okolicznych miejscowościach.

Członkiem zespołu może zostać każde dziecko, które wykaże się zaangażowaniem i pracowitością. Zajęcia odbywają się równolegle z zajęciami szkolnymi, wakacje są czasem wolnym od regularnych prób, ale to wtedy jest najwięcej imprez plenerowych, które wymagają od członków zespołu dyspozycyjności.

REPETUAR:

Repertuar zespołu to polskie tańce narodowe: krakowiak, polonez, kujawiak, mazur, oberek, wiązanki tańców ludowych: rzeszowskich, lubelskich, góralskich, a z tańców innych narodów - rosyjskie.

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY:

Zespół brał udział w wojewódzkich przeglądach zespołów tanecznych:

  • w Głogowie Małopolskim "Pierwsze Kroki",
  • w Mielcu "Pasikonik",
  • w Łańcucie "Garniec".

Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy choreografa i dzieci zespół może się pochwalić małymi sukcesami. Podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Młodzieżowych Form Tanecznych ?Pierwsze Kroki? odbywającego się w Głogowie Małopolskim zajął on:

  • II miejsce (w 2007, 2011 i 2014 roku)
  • III miejsce (w 2009 roku)

Występy zespołu uświetniają imprezy kulturalne na terenie gminy Chmielnik i gmin sąsiadujących, organizowane przez GBP i instytucje funkcjonujące na terenie tych gmin. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hyżnym starsza grupa reprezentowała Polskę na Węgrzech podczas festiwalu zespołów ludowych Środkowej Europy.

Największym mankamentem w działalności zespołu było to, że nie posiadał on zaplecza w postaci zestawu strojów ludowych. To utrudniało działalność, ponieważ do każdego występu istniała konieczność wypożyczenia strojów u zaprzyjaźnionych zespołów ludowych. Były podejmowane próby pozyskiwania środków finansowych na ich zakup jednak bez sukcesu. Dzięki Urzędowi Gminy Chmielnik, który pod koniec 2013 roku wystąpił z wnioskiem w ramach działania Wdrażanie Rzeszowskich Lokalnych Strategii Rozwoju. Małe granty do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o środki na doposażenie zespołu, zostały zakupione stroje ludowe. Jest to pięć kompletów strojów rzeszowskich dla grupy reprezentacyjnej i osiem kompletów dla grupy dziecięcej w wieku 11-14 lat. To podniesie prestiż zespołu i uniezależni jego działalność choć w niewielkim stopniu od czynników zewnętrznych. Pierwszy występ przed publicznością we własnych strojach odbył się podczas Święta Gminy Chmielnik w sierpniu 2014 r.

Oprac. Irena Szczypek